logo

Οροι χρήσης


Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος παρέχεται, από την επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο OPERA COMPACT DISC η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 57, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται παρακάτω.

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.

Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στο δισκοπωλείο OPERA ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή / και χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται γίνονται με ευθύνη των χρηστών, καθόσον δεν ασκείται κανένας έλεγχος, διόρθωση ή άλλη παρέμβαση στα δεδομένα που οι χρήστες εισάγουν.

Όροι πωλήσεως 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως, όπως αναφέρονται στην σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου (Βοήθεια για την ιστοσελίδα), οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με κάθε άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου (α) που είναι παράνομο και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο OPERA ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου (β) που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ (γ) που αποτελεί επαγγελματικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν εξαιτίας εργασιακών ή άλλων σχέσεων ή που καλύπτονται κατά το Νόμο ή τις συνήθειες των συναλλαγών από την αρχή της εμπιστευτικότητας, (δ) που παραβιάζει εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα της επιχείρησης του OPERA ή τρίτων, ιδιοκτησιακά δικαιώματα της επιχείρησης του OPERA ή τρίτων, (ε) που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση κάθε είδους βλάβης ή καταστροφής του λογισμικού ή του υλικού των υπολογιστών (στ) που ενέχει παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (ζ) που αφορά συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεση ή Εγγραφή

Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή.

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει (α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου ή Επωνυμία Νομικού Προσώπου, (β) Διεύθυνση ή Έδρα, (γ) Ταχυδρομικό Κώδικα, (δ) Αριθμό Τηλεφώνου, (ε) e-mail. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

Το δισκοπωλείο OPERA διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 12 μήνες, ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

Πνευματικά Δικαιώματα - Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά σε κάθε περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου για οποιοδήποτε λόγο. Στο δικτυακό τόπο περιλαμβάνεται υλικό όπως ενδεικτικά φωτογραφίες, ήχος, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά σημεία, μουσική και άλλο περιεχόμενο που ανήκουν ή έχουν δικαιώματα επ’ αυτών είτε το δισκοπωλείο OPERA είτε τρίτοι και αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών αντίστοιχα.

Επίσης στον δικτυακό τόπο περιλαμβάνονται σχεδιασμός, λογότυπα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες και λογισμικό πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του OPERA. Όλα τα παραπάνω προστατεύονται από το Νόμο και η ανάρτηση του υλικού στον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση του υλικού αυτού στους χρήστες.

 

Όρια Ευθύνης

Το δισκοπωλείο OPERA λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή /και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών / χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

Το δισκοπωλείο OPERA δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Το δισκοπωλείο OPERA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω του δικτυακού του τόπου, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επίσης, δεν ευθύνεται για τον τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, από την πλευρά των εταιριών παραγωγής τους, καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων.

Το δισκοπωλείο OPERA δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβες του δικτύου, απεργίες τραπεζών, διακοπή συγκοινωνιών κλπ).

Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους 

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το δισκοπωλείο OPERA δε έχει οιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ' οιονδήποτε τρόπο. Το δισκοπωλείο OPERA δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.

Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

 

Ισχύων Νόμος - Δικαιοδοσία

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την IPS. Η χρήση και η λειτουργία του διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η IPS έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία - εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το δισκοπωλείο OPERA.

Cookies 

Το δισκοπωλείο OPERA για τη διευκόλυνση και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που ηλεκτρονικά παρέχει, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση της ιστοσελίδας με τον εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη. Η χρήση των cookies είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, αναζήτηση προσωπικών ρυθμίσεων, αποθήκευση προ-επιλεγμένων παραγγελιών κλπ). Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης επιλέξει να εμποδίσει, μέσω του διακομιστή του, την αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση της παραγγελίας του.

Δικαίωμα Τροποποίησης 

Το δισκοπωλείο OPERA διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, ή τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Κάθε αίτημα ή παραγγελία που αποστέλλεται στον δικτυακό τόπο είναι απόρρητα.

Το δισκοπωλείο OPERA διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθούν. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δοθεί είναι ψευδής ή ο χρήστης υποκαθίσταται στη θέση άλλου, όλες οι πληροφορίες καθώς επίσης και το IP address δύναται να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Το δισκοπωλείο OPERA διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και εκπλήρωσης των συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το δισκοπωλείο προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο και να ζητήσει την κάθε διόρθωση ή διαγραφή του, με εξαίρεση τα αρχεία την τήρηση των οποίων επιβάλλουν φορολογικές και άλλες διατάξεις.

Το δισκοπωλείο OPERA μπορεί να αποστέλλει newsletters, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη προκειμένου να τον ενημερώσει για νέα προϊόντα ή προσφορές, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ρητά την αντίρρησή του.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η IPS και το δισκοπωλείο OPERA αναγνωρίζουν τη μέγιστη βαρύτητα που έχει η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών διασφαλίζονται ως απόρρητες, με τους τρόπους και τα μέσα που επιβάλλεται από τους κανόνες της μεταφοράς πληροφοριών μέσω internet. Ενδεικτικά κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

 

Έξοδα Αποστολής

Κάθε αποστολή, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό βαρύνεται με έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αυτά είναι αντίστοιχα με τις χρεώσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογό τους.

Σε περίπτωση που ο πελάτης, επιθυμεί την αποστολή της παραγγελίας του σε δύο δόσεις (πχ να αποσταλούν τα άμεσα διαθέσιμα και να γίνει χωριστή αποστολή όσων αναμένονται), ο υπολογισμός για τα έξοδα αποστολής γίνεται για κάθε αποστολή χωριστά, ανεξάρτητα από τον ενιαίο υπολογισμό που έχει γίνει στην ιστοσελίδα.

Τρόποι πληρωμής και ασφάλεια συναλλαγών

Το δισκοπωλείο OPERA σας προσφέρει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με όποιον από τους παρακάτω τρόπους εσείς επιθυμείτε και με απόλυτη ασφάλεια.

(α) Πληρωμή επί αντικαταβολή: Ο τρόπος αυτός ισχύει μόνο για πωλήσεις προϊόντων στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή πληρώνετε τοις μετρητοίς όταν παραλαμβάνετε την παραγγελία σας. Το συνολικό ποσό, περιλαμβάνει την αξία του προϊόντος, το ΦΠΑ καθώς και τα έξοδα αποστολής.

(β) Πληρωμή με πιστωτική κάρτα σε ασφαλές περιβάλλον τραπέζης (redirect Eurobank EFG). Ο τρόπος αυτός πληρωμής ισχύει για πωλήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτα VISA ή MASTERCARD ή DINERS έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνδέεστε απ ευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ίδιας της τράπεζας (Eurobank EFG), στην οποία δίνετε εσείς ο ίδιος εντολή να χρεώσει τη κάρτα σας, χωρίς να κοινοποιήσετε τα στοιχεία της στο δισκοπωλείο μας. Με αυτό τον τρόπο, η συναλλαγή γίνεται στο περιβάλλον κώδικα και των συστημάτων ασφαλείας της Τράπεζας και του e-banking, δεν κοινοποιείτε τα στοιχεία της κάρτας σας εκτός τραπέζης, τα στοιχεία της κάρτας σας δεν παραμένουν σε κανένα αρχείο εκτός τραπέζης. Στη συνέχεια η τράπεζα μας ειδοποιεί ότι έχετε προχωρήσει σε δέσμευση της αξίας της παραγγελίας σας. Η πληρωμή αυτή ολοκληρώνεται και πιστώνεται στον λογαριασμό μας μόνο εφόσον εκτελέσουμε την παραγγελία σας, μέχρι εκείνη τη στιγμή το ποσό εξόφλησης είναι στη πραγματικότητα μόνο δεσμευμένο από την τράπεζα. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διαφορά υπέρ του πελάτη, η διαφορά αυτή αποδεσμεύεται υπέρ του πελάτη.

Αγορές από το εξωτερικό και αποστολή δώρου σε άλλο παραλήπτη εξοφλούνται μόνο με πιστωτική κάρτα ή κατόπιν επικοινωνίας με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης.

Χρόνος αποστολής και παράδοσης

Ο χρόνος αποστολής από το δισκοπωλείο ΟΠΕΡΑ είναι συνήθως 2 έως 4 εργάσιμες μέρες από την επομένη της παραγγελίας, εφόσον στην ιστοσελίδα αναγράφεται ότι τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα. Ο χρόνος αποστολής για προϊόντα που παραγγέλνονται κατόπιν επικοινωνίας, καθορίζεται και συμφωνείται κατά περίπτωση.

Οι αποστολές εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό γίνονται με τα ΕΛΤΑ μόνο και τις παραλαμβάνετε στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Ταυτόχρονα με την αποστολή της παραγγελίας σας, ο λογαριασμός σας ενημερώνεται για την εκτέλεση της και λαμβάνετε ενημερωτικό email (εφόσον η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε με τα προκαθορισμένα βήματα στην ιστοσελίδα).

Για τις αποστολές εντός Ελλάδας η παράδοση θα γίνει στη διεύθυνση σας, συνήθως 2-4 εργάσιμες μέρες μετά την αποστολή. Για τις ταχυδρομικές αποστολές προς το εξωτερικό, οι χρόνοι παράδοσης εξαρτώνται από τους χρόνους των ΕΛΤΑ, αλλά και από τους χρόνους των Ταχυδρομείων της χώρας προορισμού.

Ειδικοί λόγοι (πχ παραγγελία μη άμεσα διαθέσιμου cd, καθυστέρηση παράδοσης μη άμεσα διαθέσιμου cd με ευθύνη της εταιρίας παραγωγής, περίοδοι διακοπών κατά τις οποίες ορισμένες εταιρίες παραγωγής κλείνουν, υπερβολικός φόρτος κατά τις περιόδους των εορτών, απεργίες κ.α.) μπορούν να επιμηκύνουν τους χρόνους αποστολής. Λόγοι ανωτέρας βίας (πχ εξαιρετικές καιρικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποστολή) μπορούν να επιμηκύνουν τους χρόνους παράδοσης.

Αποστολές παραγγελιών στο εξωτερικό

Αγορές από το εξωτερικό εξοφλούνται μόνο με πιστωτική κάρτα ή κατόπιν επικοινωνίας με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Αποστολή σε άλλον παραλήπτη

Μπορείτε να παραγγείλετε CD’s τα οποία θα αποσταλούν σαν δώρο εκ μέρους σας, σε άλλον παραλήπτη και άλλη διεύθυνση που θα έχετε υποδείξει στα βήματα ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Ο παραλήπτης θα παραλάβει το δώρο σας με παραστατικό που δεν θα αναφέρει τις τιμές των CD's, ενώ η απόδειξη με τις τιμές και την αξία της αποστολής θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά. Στο παραστατικό που θα συνοδεύει την αποστολή δώρου, θα αναφέρονται τα στοιχεία σας ως εντολέα. Στην περίπτωση της παραγγελίας για την αποστολή δώρου ισχύει μόνο η πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Οι χρόνοι αποστολής και παράδοσης είναι ίδιοι με τους χρόνους που ισχύουν για όλες τις παραγγελίες. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα αποστολής.

Διαθεσιμότητα των CDs 

Οι κατηγορίες διαθεσιμότητας των CD's είναι οι παρακάτω :

- Άμεσα διαθέσιμο. Υπάρχει στην αποθήκη μας. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-4 εργάσιμες μέρες.

- Διαθέσιμο. Δεν υπάρχει στην αποθήκη μας αλλά υπάρχει στα αποθέματα της παραγωγού εταιρίας. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 6 - 7 εργάσιμες μέρες.

- Καταργημένο. Δεν μπορεί να διατεθεί. Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός σας πιστώνεται άμεσα με το ποσό της αξίας του cd και τις άλλες επιβαρύνσεις.

Βοήθεια στην αναζήτηση

Στη σελίδα της σύνθετης αναζήτησης θα βρείτε οδηγίες που διευκολύνουν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση που συναντήσετε κάποιο πρόβλημα στην αναζήτησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε.Alia Vox
Alpha
Arcana
Bel Air Classiques
Berliner Philharmoniker
Brilliant Classics
Channel
Grand Piano
Harmonia Mundi
Linn
MDG
Melodiya
Membran
Naxos
Newton Classics
Pentatone
Ramee
Ricercar
Scribendum
Tactus
Urania
Chateau de Versailles
Fuga Libera

Επικοινωνία

Ακαδημίας 57, Αθήνα

ΤΚ 106 79

T. +30 210 3626137 - εσωτ.1

E. [email protected]

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης